StudentMentorApp

Methodiek

Mentoren op Zuid is een programma waarin jij als student leerlingen van een basisschool of middelbare school in Rotterdam-Zuid begeleidt. Eén uur per week werk je samen met je mentee aan loopbaanoriëntatie, sociale vaardigheden, studievaardigheden of zelfvertrouwen. Nuttig, leuk en goed voor je professionele ontwikkeling!

Benieuwd hoe het precies werkt? Neem contact op met het programmateam en ontvang de methodiekomschrijving van Mentoren op Zuid.

Stuur een mail

Mentoren op Zuid
in vogelvlucht

Bij Mentoren op Zuid begeleiden studenten leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. Dat doen ze één-op-één, een uur per week, twintig weken lang.

Kaders
Mentoren op Zuid

1
De bijeenkomsten vinden plaats onder schooltijd.
2
De bijeenkomsten zijn ingeroosterd in de lesroosters van scholieren en studenten.
3
Er vindt geen selectie van leerlingen plaats. De hele klas doet mee.
4
De begeleiding is één-op-één. Er worden duo’s gevormd tussen studentmentoren en leerlingen.
5
De relatie wordt voor minimaal 20 uur aangegaan.
6
De studentmentoren en leerlingen zien elkaar wekelijks.
7
De studentmentoren komen vanuit een breed scala aan hbo- en mbo-opleidingen.
8
De studentmentoren fungeren als rolmodellen.
9
De studentmentoren worden begeleid door een MoZ-docent.
10
Na afloop van de bijeenkomsten hebben de studenten intervisie op de school waar de mentoractiviteiten plaatsvinden.
11
Studentmedewerkers zijn studenten die in een eerdere periode zelf studentmentor waren. Zij ondersteunen de MoZ-docent.
12
De leraar van de klas is aanwezig en beschikbaar voor vragen. Hij/zij sluit regelmatig aan bij de intervisie.
13
Leraar en docent werken intensief samen en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in de klas of onder de studentmentoren.
14
De studenten bereiden de bijeenkomst voor en reflecteren na afloop op het verloop van de bijeenkomst. De voorbereiding en reflectie komt in een door Mentoren op Zuid ontwikkelde studentmentorapp.
15
De MoZ-docent geeft wekelijks feedback op de voorbereiding en de reflectie.
1/..

Gebaseerd op
de kapitaaltheorie

Een voor mentoring belangrijk perspectief om naar de wereld te kijken is dat van de ‘kapitalen’. Volgens sociologen als Bourdieu en Putnam krijgen kinderen door hun geboorte op een bepaalde plek in een bepaalde tijd de beschikking over economisch, sociaal, cultureel en symbolisch kapitaal.

Via Mentoren op Zuid komen leerlingen in contact met mensen waar ze normaal gesproken niet mee in contact zouden komen. Door de aandacht die besteed wordt aan kennis, vaardigheden en opleiding, maakt het programma ze bewuster van het eigen netwerk en cultureel kapitaal. Mentoren op Zuid kan dan ook worden beschouwd als een (bescheiden) hulpmiddel dat sociaal en cultureel kapitaal toevoegt. Daarmee maakt Mentoren op Zuid het kinderen en jongeren mogelijk méér te bereiken dan op grond van hun startsituatie zou worden verwacht.

Lees meerSluiten

Evidence based
en data driven

Bij de ontwikkeling van Mentoren op Zuid is gebruik gemaakt van nationale en internationale publicaties en uitkomsten van onderzoek.

De uitvoering en de effecten zijn op verschillende manieren gemeten in de ontwikkel- en groeifase van het programma. Deze worden jaarlijks in kaart gebracht via de door Mentoren op Zuid ontwikkelde studentmentorapp. Tevens vullen alle studenten evaluatievragen in over het doorlopen traject. Er zijn diverse onderzoeken naar aspecten van Mentoren op Zuid uitgevoerd door jaarlijks wisselende universitaire masterstudenten. Op grond van de resultaten van de metingen wordt het programma continu aangepast en verbeterd.

Lees meerSluiten

Ontwikkeling

Een effectief schoolbased mentorprogramma valt of staat met een goede organisatie, draagvlak bij alle betrokkenen en structurele inbedding in het beleid van het eigen instituut en de scholen waarmee wordt samengewerkt.

Mentoren op Zuid werkt met een programmateam dat expliciet is aangesteld voor het ontwikkelen en uitbouwen van het programma. Om een gedegen programma te kunnen ontwikkelen is commitment gezocht bij het bestuur van de hogeschool. Er is veel tijd gestoken in de samenwerking met scholen op Rotterdam-Zuid en opleidingen van de hogescholen en in het inbedden van het programma in de curricula.

Lees meerSluiten

Werving
en matching

Mentoren op Zuid is onderdeel van de curricula van diverse opleidingen van de opleidingen. Studenten melden zich bij het betreffende curriculumonderdeel aan als studentmentor. De opleiding vormt van de aangemelde studenten een groep. Deze groep wordt door het programmateam aan een school gekoppeld die bij de studie, ervaring of leerdoelen van de studenten past. Dit is de grove matching.

Zodra deze koppeling heeft plaatsgevonden, krijgen studenten en leerlingen een uitnodiging om een profiel aan te maken in de studentmentorapp. De docent van de opleiding neemt al deze profielen door met de klassendocent. Op basis van gedeelde hobby’s, interesses of ervaringen vindt de fijne matching plaats.
Er zijn ook andere vormen van matching mogelijk waarbij de leerling zelf de studentmentor kiest. Een voorbeeld daarvan is speeddaten. Ook de methode waarbij de leerling een keuze maakt uit een aanbod van geanonimiseerde profielen, komt voor.
Tip: Wie voor een van deze laatste twee methoden kiest wordt aangeraden om de leerlingen hun voorkeuren te laten opschrijven in een top drie, om vervolgens buiten het zicht van studenten en leerlingen om de definitieve matching te maken. Dit om teleurstellingen en discussies te voorkomen.

Lees meerSluiten

De studentmentor
als rolmodel

In de sociale leertheorie beschrijft Bandura dat leren het resultaat kan zijn van zien hoe iemand anders een handeling uitvoert, ergens beter in wordt of gestraft wordt. Hetzelfde geldt voor de manier waarop ideeën en verwachtingen ontstaan, en het zelfbeeld zich vormt. Wat kan ik en wat kan ik niet (self-efficacy)?

Bij Mentoren op Zuid fungeert de studentmentor als rolmodel voor de leerling. Het is daarom belangrijk dat de leerling zichzelf kan identificeren met de studentmentor. Vooral voor leerlingen uit milieus waar studeren niet zo vanzelfsprekend is, kan een rolmodel een belangrijke steun zijn en een toevoeging aan het sociaal en cultureel kapitaal van de leerling. Niet alleen het geringe leeftijdsverschil tussen de studentmentor en leerling, maar ook gedeelde hobby’s, interesses en ervaringen zorgen ervoor dat de leerling zich makkelijker kan identificeren met de studentmentor en deze ook daadwerkelijk ziet als rolmodel.

Lees meerSluiten

Doelen
en fasen

De klassenmentor of de schoolcontactpersoon bepalen het doel dat de klas met leerlingen moet bereiken met Mentoren op Zuid. Voorbeelden zijn: werken aan loopbaanoriëntatie, sociale vaardigheden, plannen en studievaardigheden.
Voordat studentmentoren en leerlingen aan de doelen kunnen werken, moeten zij een vertrouwensband opbouwen: ‘Eerst relatie, dan prestatie’. Die fase noemen we de kennismakingsfase. In deze fase is het belangrijk dat ook de studentmentor iets van zichzelf laat zien en zijn rol als maatje duidelijk maakt.

Tijdens de (activerende) activiteiten en de gesprekken die zich daarbij ontspinnen komen ook individuele doelen van de leerling naar voren. Op basis van deze doelen maken studentmentor en leerling na ongeveer vijf bijeenkomsten een plan van aanpak. Hierin beschrijven ze aan welke doelen ze samen gaan werken en welke activiteiten ze hiertoe willen gaan ontplooien.
Het plan van aanpak is de start van de begeleidings- en verdiepingsfase. De leerling kent de studentmentor steeds beter en gaat steeds meer persoonlijke informatie delen.
In korte tijd kan de band tussen studentmentor en leerling heel sterk worden. Aandacht voor de afbouw van de relatie is daarom van essentieel belang. De studentmentor kondigt het einde van de relatie minimaal twee weken van tevoren aan. De laatste bijeenkomst is feestelijk en gaat gepaard met het uitreiken van een certificaat van deelname en een kaart of klein presentje voor de leerling. Studenten krijgen een bewijs van deelname.

Lees meerSluiten

Voorbereiding
en reflectie

Om doelgericht te kunnen werken heeft Mentoren op Zuid de methodiek DOVUM ontwikkeld (DOel bepalen, Voorbereiden, Uitvoeren, Meten).

Aan de hand van de gestelde doelen bereidt de studentmentor zich wekelijks voor op de bijeenkomst. Dat doet hij met behulp van de studentmentorapp, waarin de begeleidend docent van de hogeschool kan zien wat er gebeurt, of de activiteiten passen bij de gekozen doelen en of er voortgang zit in de fasen van de mentoring.
Ook reflecteert de student in de studentmentorapp op de voorafgaande bijeenkomst. De docent geeft hier feedback op.
De activiteiten die studentmentoren en leerlingen tijdens de mentorbijeenkomsten ondernemen, lopen zeer uiteen. Om goed aan te sluiten bij de leerdoelen van de leerlingen kunnen de studentmentoren gebruik maken van een toolkit. In de toolkit zitten ideeën voor activiteiten die aansluiten bij de fase van de mentoring en het niveau en het leerdoel van de leerling. De toolkit is onderdeel van de studentmentorapp.

Lees meerSluiten

Begeleiding
en intervisie

Niet alleen de leerlingen hebben behoefte aan begeleiding, ook studentmentoren hebben begeleiding nodig. Gezien en gewaardeerd worden, af en toe horen dat je goed bezig bent, zorgt voor blijvende motivatie bij studenten.

Bij Mentoren op Zuid krijgen de studenten, naast de feedback op de voorbereiding in de studentmentorapp, direct na afloop van elke mentorbijeenkomst intervisie. Tijdens de intervisie kunnen studentmentoren vragen en opmerkingen over hun leerlingen delen en bespreken met medestudentmentoren. Ook wordt aandacht geschonken aan het bespreken en oefenen van specifieke mentorvaardigheden. Voor de intervisie is ruimte gereserveerd op de school waar de mentorbijeenkomst plaatsvindt. Voordeel is dat de klassendocent van de leerlingen af en toe aan kan sluiten bij de intervisie en kan ingaan op vragen en opmerkingen van studentmentoren. Ook kan de klassenmentor observaties over vorderingen van leerlingen met de studentmentoren delen.

Lees meerSluiten

Training

Zowel studentmentoren als docenten van de opleiding worden voorbereid op hun taak als begeleider van de leerling of als begeleider van de studentmentoren. Mentoren op Zuid heeft voor beide doelgroepen een speciale training ontwikkeld. Ook de leerlingen worden voorbereid op het mentortraject. Dit gebeurt middels een lesbrief die ze voorafgaand aan het traject met hun klassendocent doornemen.

De studenten zijn echt een soort rolmodel voor de leerlingen, omdat ze nog dichtbij de doelgroep staan.
Ishany Gaffar, docent en studieloopbaancoach Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam Lees het verhaal vanIshany

Onze
partners